MENU
Měření magnetických polí
Magnetismus Emise
Rychlý kontakt

ELIDIS s.r.o.
Úžická 399
250 70 Odolena Voda  (Praha - východ)

tel.:
fax:
mobil: 

web:
email: 
+420 283 970 955
+420 283 970 613 
+420 602 327 687

www.elidis.cz 
info@elidis.cz 
ELIDIS s.r.o. - magnety, magnetismus - idatabaze.czMěřicí, regulační technika - idatabaze.cz
CZ  EN

Sondy

Feromagnetické sondy


Princip měření
 
Měření je založeno na principu feromagnetické sondy. Miniaturní elektrická cívka s magneticky velmi měkkým materiálem malého průřezu (drátek, plíšek) je napájena proudem o kmitočtu např. 2 kHz. Z důvodu nelineární magnetické charakteristiky se ve vinutí cívky generuje indukované napětí druhé harmonické frekvence, které je snímáno fázově citlivým zesilovačem. Amplituda signálu je přímo úměrná intenzitě magnetického pole.

U m2 = 8pmm 0 fN 2 S (6 )

kde
 • U m2 je amplituda napětí druhé harmonické
 • m je relativní permeabilita jádra
 • m o je permeabilita vakua
 • f je kmitočet napájecího proudu
 • N 2 je počet snímacích závitů
 • S je průřez jádra cívky
 • H je intenzita měřeného magnetického pole
 • H bm je amplitudy intenzity budícího pole
 • B s je saturační indukce jádra cívky


Charakteristika
 
Speciální elektrické cívky s magneticky měkkým jádrem z tepelně zpracované Ni?Fe slitiny, fixovaným v kapiláře.
 • Permeabilita : ? 1,0 > 30 0000 / 2 kHz
 • Rozměry jádra : ? 1,1 mm, délka 35 resp. 55 mm
 • Použití : přístroje pro měření slabých magnetických polí ( 10 -3 až 10 -9 T ), konstrukce citlivých zařízení pro indikaci kovových předmět

V praxi se používá často zapojení tzv. dvojité feromagnetické sondy, která kompenzuje velké klidové napětí, obsahující liché harmonické složky. Obě shodné sondy jsou zapojeny v tomto případě antisériově.

Hallovy sondy


Princip měření

Měření teslametry Elimag S je založeno na použití Hallova jevu. Na speciálním polovodičovém prvku se při průchodu proudu objeví v přítomnosti magnetického pole rozdíl elektrických potenciálů, který se snímá jako napětí a dále zpracovává a vyhodnocuje. Matemeticky lze výsledné Hallovo napětí UH vyjádřit vztahem :

U H = R H x ( I x B) / m 0 (5)

kde
 • R H je Hallova konstanta
 • I je proud protékající Hallovým prvkem


Veličiny ve vztahu (5) jsou vektory a součin je vektorovým součinem. Největšího efektu se proto dosahuje , jestliže jsou vektory navzájem na sebe kolmé. Geometrické uspořádání měření znázorňuje obr. 1.

Měřením Hallova napětí pro různé předem známé hodnoty magnetického pole při konstantní hodnotě proudu se nalezne hodnota RH pro určitý Hallův prvek (kalibrace).

Typy sond

Standardně jsou dodávány tři typy Hallových sond - dva tangenciální (typ M a VM) a jeden axiální (typ A) - viz obr 2. Tangenciální sonda je citlivá k magnetickému poli kolmému k podélné ose sondy, axiální sonda je citlivá k magnetickému poli ve směru podélné osy sondy. Na zakázku je možno vyrobit i jiné rozměry a tvary Hallových sond. Minimální rozměry průřezu - viz sonda VM.
Ke každé sondě je dodáván odpojitelný kabel v délce 1 nebo 2 metry.